İletişim Forumu Aydınlatma Metni

FADAWORKS KOZMETİK YATIRIM TİCARET A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ
(https://www.fadaworks.com/)

 Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Fadaworks Kozmetik Yatırım Ticaret A.Ş. (“Fadaworks’’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Fadaworks, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Fadaworks’e aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi, İş Bankası İbrahimağa Blokları Sitesi, A 3 Blok, No:75, İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul    E-Posta: [email protected]
Telefon: +90 216 327 11 01 (pbx)    KEP: [email protected]
 1. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları

https://www.fadaworks.com/ web sitesini ziyaret ederek URL adresinde yer alan iletişim formunu dolduran;

 • Web Sitesi Ziyaretçilerimiz,
 • Müşterilerimiz,
 • Potansiyel Müşterilerimiz,
 • İş Ortaklarımız.
 1. İşlenen Kişisel Veriler

 https://www.fadaworks.com/ URL adresinde bulunan iletişim formunu dolduran ve 2 no’lu başlıkta yer alan kişisel verisi işlenen kişi/ kişi gruplarının Fadaworks tarafından işlenen kişisel verileri aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı-Soyadı

İletişim Verisi

Diğer Bilgiler

E- Posta Adresi, Telefon

Kişisel Verisi İşlenen Kişi/ Kişi Grupları Tarafından İletişim Formunda Yer Alan “Konu” ve “Mesajınız” Bölümlerinde Açıklanan Bilgiler

 1.  Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kimlik Verisi                      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini (İletişime geçilen kişiye doğru hitap edilebilmesi ve teyit edilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması)
İletişim Verisi                     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini (İletişime geçen kişiye dönüş yapılabilmesi amacıyla)
Diğer Bilgiler                   İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini (İletişime geçilen konuda yardımcı olunabilmesi, sorularınızın yanıtlanabilmesi ve size dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla)
 1. Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

 Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Web sitesinde yer alan iletişim formunun gönderilmesi ile,
 2. İletişim formunu elden teslim etmeniz ile,
 3. İletişim formunu sosyal medya platformlarımız üzerinden tarafımıza iletmeniz ile, (Sosyal medya platformları üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, iletişim formunda yer alan bilgilerinizi kendi sistemlerimize aktarmaktayız. Belirtmek isteriz ki, aracı sosyal medya platformları da ayrıca kişisel verilerinizi işleyebilir ve/veya aktarabilir. Söz konusu platformların kişisel verilerinizi işleme ve/veya aktarma faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır).
 4. Yukarıda yer almayan başkaca yöntemler ile (örneğin Fadaworks’un yetkisinde bulunan e-posta adreslerine iletişim formunun gönderilmesi sureti ile vb.)
 1. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile yazılı ve elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Aynı zamanda, talep edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmesi amacı ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Saklama Süresi
  2. maddede yer alan kişisel verisi işlenen kişi grupları tarafından doldurulan iletişim formu neticesinde iletişim formu ile işlenen veriler, Fadaworks tarafından 1 (bir) yıl süre ile muhafaza edilmektedir.
   
 2. Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Fadaworks’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Fadaworks’e iletmeniz durumunda Fadaworks, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Fadaworks tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul’’) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Fadaworks’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Fadaworks’e Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, https://www.fadaworks.com/ adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 • Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi, İş Bankası İbrahimağa Blokları Sitesi, A 3 Blok, No:75, İç Kapı No:2 Kadıköy/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,

 • [email protected] adresine e-posta yoluyla veya [email protected] KEP adresine gönderebilir,

 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.